Pri objednávke nad 60€ poštovné ZDARMA!

Obchodné Podmienky

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu webbernaturals.sk (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup na webstránke internetového obchodu webbernaturals.sk (ďalej iba „elektronický obchod“), ktorý prevádzkuje: Life Group s.r.o., Opavská 26, 831 06 Bratislava, IČO: 45963568, IČ DPH: SK2023159710, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69248/B (ďalej len „predávajúci“). Tel. kontakt +421 903 70 04 56, email: info@webbernaturals.sk

 2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 3. Kupujúci (zákazník) potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Objednaním výživových doplnkov, potravín a kozmetiky dáva zákazník súhlas s týmito (VOP) - všeobecné obchodné podmienky.

 4. OBJEDNÁVANIE TOVARU
 5. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Predávajúci sa zaväzuje dodať len bezchybný a kvalitný tovar spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR. Kupujúci sa zaväzuje uviesť v registrácii pravdivé a presné údaje a adresu, tiež správny e-mail a telefónne číslo. Kupujúci sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a vyplatiť. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky finančné škody (t.j. náklady spojené s prípravou a zaslaním tovaru) spôsobené neprevzatím tovaru prípadne spôsobené nesprávne alebo zavádzajúco vyplnenými osobnými údajmi. Predávajúci si v prípade takejto škody vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho sumu 15,00 €. V prípade neuhradenia tejto sumy si vyhradzuje právo zverejnenia mena, priezviska a internetovej IP adresy kupujúceho na našich stránkach európskej databázy nespoľahlivých internetových zákazníkov. V cene tovaru nie je započítané poštovné. Prevádzkovateľ obchodu je platcom DPH.

 6. DODACIA LEHOTA A CENA DORUČENIA
 7. Ak je všetok tovar na objednávke kupujúceho skladom, predávajúci zašle kupujúcemu tovar do 48 hod od objednania (v pracovné dni). Tovar je zasielaný Slovenskou poštou na dobierku. Za tovar platí kupujúci až pri preberaní zásielky. Cena za zaslanie Slovenskou poštou: 3,90 € pri zaslaní cez Slovenskú poštu na dobierku (vrámci SR), Ak je zásielka viditeľne poškodená, tak ju neprevezmite a okamžite nás kontaktujte.

 8. VÝMENA TOVARU
 9. Objednaný tovar nie je možné vymeniť za iný tovar. Za prípadnú stratu poštou nenesie predávajúci zodpovednosť. Tovar je možné vymeniť len v prípade, že Vám omylom zašleme iný tovar ako ste si objednali.

 10. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA
 11. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné výrobné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť predávajúcemu a má právo na špeciálnu reklamáciu, kde mu môžu byť preplatené všetky vzniknuté poštovné náklady.

 12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 13. Predávajúci sa zaväzuje, že bude chrániť osobné údaje kupujúceho, ktoré boli nutné k vyplneniu a realizácii objednávky. Osobné údaje predávajúceho nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe, ani inak zneužité v zmysle zákona č. 428/2002 v znení neskorších predpisov. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti ochrany osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Zákony a predpisy: Zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, Zákon č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 14. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 15. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme emailu, ktorý pošle na info (@) webbernaturals.sk Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. na adresu predávajúceho. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v pôvodnom obale, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 17. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 9.1) V prípade neprevzatia tovaru pri platbe na dobierku si predávajúci vyhradzuje právo tomuto zákazníkovi už tovar viac na dobierku nedodávať a za neprevzatú dobierku spätne účtovať 15€ ktorá bude postúpená právnemu oddeleniu na vymáhanie pohľadávky. 9.2) Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a správnosť obsahu príspevkov (recenzií) zverejnených na internetovej stránke, ktorých nie je autorom. Prevádzkovateľ internetovej stránky nezodpovedá za porušenie práv tretími osobami.

Life Group s.r.o.
P. O . Box 107, 831 07
Bratislava 37 IČO: 45963568
Copyright © 2023 Webbernaturals.sk. All rights reserved.