Pri objednávke nad 60€ poštovné ZDARMA!

Ochrana Súkromia

 1. Informácie o spracúvaní osobných údajov
 2. Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov na portáli webbernaturals.sk poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

 3. Kto je prevádzkovateľ
 4. Life Group s.r.o., so sídlom Opavská 26, 831 01 Bratislava, IČO: 45 963 568, IČ DPH: SK2023159710, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 69248/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 5. Rozsah osobných údajov
 6. Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše aj vaše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

  • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
  • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
  • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup.
  • Informácie o využívaní nášho e-shopu, informačného newslettra a podobne.
  • Záznamy e-mailovej, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
  • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach. (pri platbe p.p.: uhradená suma, variabilný symbol, vaše číslo účtu z ktorého sa robí prevod) (pri platbe kartou: kód transakcie a suma) (pri dobierke: uhradená suma, variabilný symbol)
  • Geolokalizačné údaje z Google Analytics, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií.

 7. Účely spracúvanie osobných údajov
 8. Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a podobne. Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok. Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

 9. Právne základy spracúvania osobných údajov
 10. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov v prípadoch keď: je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu), alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom, alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

 11. Mladší ako 16 rokov
 12. Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Tento e-shop nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov. Prevádzkovateľ nespracováva osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov. Tento e-shop nie je určený na nákup mladších ako 16 rokov.

 13. Kategórie príjemcov
 14. Môžeme využívať tretiu stranu, ako sú poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia pre zaistenie podpory interných funkcií Webových stránok a pre pomoc so správou Webových stránok alebo ich funkciami, programami a propagačnými akciami. Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim príjemcov: DHL Parcel Slovensko s. r.o., Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Slovenská pošta, a.s., Československá obchodná banka, a.s. Google Ireland Limited, Facebook Ireland Limited.

 15. Doba uchovávania osobných údajov
 16. V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia. V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu, alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby. V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

 17. Prenos do tretej krajiny
 18. Prenos do tretej krajiny

 19. Automatizované profilovanie
 20. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v listinnej a v elektronickej podobe. Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

 21. Vaše práva ako dotknutých osôb
 22. Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva. Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania. Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich. Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne. Máte právo namietať, ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Na základe námietky vaše osobné údaje prestaneme spracúvať. Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec. Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky. Máte právo namietať, ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Na základe námietky vaše osobné údaje prestaneme spracúvať.

 23. Cookies
 24. V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

 25. Čo sú cookies?
 26. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

 27. Druhy cookies.
 28. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránke webbernaturals.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

 29. Základné súbory cookies
 30. Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, pred vyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 31. Prevádzkové súbory cookies
 32. Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

 33. Súbory cookies tretích strán
 34. Na stránkach webbernaturals.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube, Google, Facebook alebo Instagram. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. webbernaturals.sk nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

 35. Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?
 36. Cookies, ktoré sa na webbernaturals.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača. Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov Mozilla: support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk Explorer: support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Opera: help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/ Safari: support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac Účelom spravovania údajov je zdieľať obsah webových stránok prevádzkovateľa a prezentácia prevádzkovateľa. Hostia sa môžu prostredníctvom facebookovej stránky dozvedieť o novinkách, aktuálnych špeciálnych ponukách prevádzkovateľa a tiež si prezrieť fotky ponúkaného tovaru, aby sa vedeli lepšie rozhodnúť či daný tovar kúpiť. Kliknutím na „like“ na facebookovej stránke prevádzkovateľa súhlasíte, aby prevádzkovateľa zavesil na Vašu nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky. Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na facebook.com. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby, prevádzkovateľ splní a dotknutá osoba bude o tejto skutočnosti informovaná do 30 dní od ich prijatia.

  Internetový obchod zdravej výživy webbernaturals.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru-ov neznámym páchateľom (hackerom), nakoľko k serveru-om nemáme fyzicky prístup, ale iba vzdialený zabezpečený prístup. Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Pre vyššiu bezpečnosť je stránka webbernaturals.sk, zabezpečená ssl certifikátom spoľahlivou a overenou autoritou.

  Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Life Group s.r.o.
P. O . Box 107, 831 07
Bratislava 37 IČO: 45963568
Copyright © 2023 Webbernaturals.sk. All rights reserved.